Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjnagórna granica odpowiedzialności finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która jest określona w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności  (dyrektywa 2009/103/WE).


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów