Beneficjent

Beneficjent inaczej uposażony. To osoba trzecia  uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Beneficjentem może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność prawną.

Beneficjent nie jest stroną umowy . Beneficjenta wskazuje osoba ubezpieczona. Ubezpieczony ma prawo wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie jego śmierci. Aby wskazać beneficjenta, należy złożyć w towarzystwie oświadczenie woli. W czasie trwania umowy można w każdej chwili zmienić dane osób uposażonych lub dodać nowych.

Aby otrzymać świadczenie, beneficjent musi dostarczyć do towarzystwa akt zgonu ubezpieczonego, oryginał polisy oraz dowód osobisty.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów