Osoba uposażona

Osoba uposażona to  osoba, która otrzyma świadczenie w przypadku wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci ubezpieczonego). Osobę uposażoną wskazuje się w polisie na życie. Do wypłaty świadczenia można wskazać więcej niż jednego uposażonego. Może to być ktoś z rodziny, ale także przyjaciel czy opiekun. Osoba uposażona musi być wskazana z imienia i nazwiska. Często towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają również dodatkowych danych, takich jak data urodzenia lub PESEL. W polisie można wskazać więcej, niż jednego uposażonego i podzielić wypłacaną wartość sumy ubezpieczenia. Ubezpieczony sam decyduje jaka część tej sumy i komu ma być wypłacona.  

Ubezpieczony może wybrać oprócz głównej osoby uposażonej osobę zastępczą. W przypadku śmierci uposażonego to zastępca jest uprawniony do otrzymania odszkodowania. Wyznaczenie uposażonego nie jest obowiązkowe. Ubezpieczony może dowolnie wskazać zmienić lub odwołać uposażonego.

Dokładne warunki ochrony oraz zasady wypłaty świadczeń dla osób uposażonych znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów