Okres odpowiedzialności,

Okres odpowiedzialności, okres ubezpieczenia – to określony umową okres, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe udziela ochrony ubezpieczeniowej i ma obowiązek spełnić określone w umowie świadczenia na rzecz ubezpieczonego Zwykle okres odpowiedzialności rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy, opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Wyjątkiem są polisy wznowieniowe ubezpieczeń obowiązkowych np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jeśli ubezpieczony nie wypowie umowy ubezpieczenie ta wznowi się automatycznie, a odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpocznie się w dniu zawarcia polisy wznowieniowej.

Okres odpowiedzialności ubezpieczyciela ustaje z chwilą wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania. W przypadku opłacania składki w ratach, niezapłacenie kolejnej raty może skutkować zakończeniem okresu odpowiedzialności, jednak tylko jeśli pozwala na to zawarta umowa.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów