Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – przepisy prawne stosowane w ubezpieczeniach, które określają zobowiązania obu stron umowy ubezpieczeniowej i stanowią jej integralną część.Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) określają w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia.Dokument OWU powinien być zgodny z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarte są informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, wyłączenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłat odszkodowań lub świadczeń.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów